De geschiedenis van Oostkapelle

De geschiedenis van Oostkapelle

Het ontstaan en de ontwikkeling van Oostkapelle zijn sterk verbonden met de abdijen van Rijnsburg en Middelburg die in en rond Oostkapelle gronden bezaten. Gedurende de middeleeuwen is Oostkapelle dan ook vooral een belangrijk geestelijk centrum geweest. De aan Willebrord gewijde kerk (met 14e eeuwse kerktoren) was één van de vijf hoofdkerken van Walcheren.

Zoals in veel dorpen in Zeeland zijn tot aan de 20e eeuw de omvang en ruimtelijke situatie van Oostkapelle nauwelijks veranderd. Door de eeuwen heen bleef Oostkapelle een klein, voornamelijk agrarisch dorp grenzend aan in de 17e eeuw ontstane buitenplaatsen en landgoederen.

Omstreeks 1850 bestond Oostkapelle uit niet meer dan de Dorpsstraat, de Molenweg en de bij het kruispunt van deze beide wegen gebouwde kerk en bebouwde kerkring. De bij de Noordweg gelegen molen was er toen ook al. In de eerste helft van de 20e eeuw nam de lintbebouwing wat toe en ontstond er ook bebouwing langs de Duinweg. De sterke naoorlogse bevolkingsgroei noodzaakte begin jaren vijftig tot de eerste planmatige dorpsuitbreiding. Deze werd gesitueerd tussen Kerkring, Dorpsstraat en Duinweg met de Torenstraat als westelijke grens. Ofschoon de eerste aanzetten daarvoor reeds in de jaren dertig op bescheiden schaal gestart waren, komen in die tijd ook de (verblijfs)recreatieve mogelijkheden van de Walcherse kuststrook in de belangstelling en vinden de meer omvangrijke en planmatige verblijfsrecreatieve ontwikkelingen (zomerwoningen) plaats tussen de kern en de duinen.

Aan het begin van de jaren zeventig vindt een tweede minder omvangrijke dorpsuitbreiding plaats tussen Dorpsstraat, Molenweg en Brouwerijstraat (Vronesteijn). De Dorpsstraat komt daardoor ook ruimtelijk in het hart van het dorp te liggen. Oostkapelle heeft zich dan al ontwikkeld tot een belangrijke badplaats met een omvangrijk aanbod aan verblijfsaccommodaties. In de eerste helft van de jaren zeventig werd begonnen met het ontwikkelen van de wijk de Halve Maan.

Bron: www.plaatsengids.nl

Geschiedenis Natuurgebied oranjezon

In de 13de eeuw werden de schorren ten westen van Vrouwenpolder ingedijkt. Zo ontstond o.a. de Gerstepolder en de Beekhoekspolder. Vanuit Domburg verwaaide het strandzand en werden de eerste duinen gevormd. Die groeiden uit tot een ongerept, woest duinlandschap: Oranjezon. Het gebied hoorde bij het markizaat van Veere en dankt zijn naam aan de oorspronkelijke eigenaars: de graven van Nassau, later prinsen van Oranje. En dus niet, zoals ook wel wordt gedacht, aan het prachtige uitzicht bij de ondergaande zon. In de loop der eeuwen heeft de mens het gebied op verschillende manieren gebruikt en zo zijn sporen nagelaten. Nu is het weer een natuurgebied, in beheer bij Het Zeeuwse Landschap.

Waterwinning

Rond 1850 was de gezondheidstoestand in Zuidwest-Nederland ronduit slecht: pokken, tyfus en cholera waren schering en inslag. De bewoners haalden hun drinkwater toen nog uit regentonnen en welputten. In 1889 kocht de gemeente Middelburg een deel van het duingebied om er schoon drinkwater te winnen. Eerst via waterwinputten en later zijn er in het kader van de werkverschaffing kanalen voor gegraven. Het water ging via een leiding naar de Watertoren in Middelburg. Daar kon een grote hoeveelheid worden opgeslagen en van daaruit verder worden getransporteerd. Sinds 1995 is de waterwinning gestopt, maar in geval van nood kan Oranjezon binnen 24 uur schoon drinkwater leveren aan heel Walcheren.

Dynamisch en gevarieerd landschap

Oranjezon biedt alles wat een natuurliefhebber zich kan wensen. De grote variatie in het gebied zorgt voor een enorme rijkdom aan planten en dieren. Oranjezon heeft al langer de status van natuurmonument en in 2008 is daar die van ‘aardkundig monument’ aan toegevoegd. Het is een van de weinige plekken langs de Nederlandse kust waar je in het landschap kunt zien hoe duinen op een natuurlijke wijze ontstaan en veranderen. Vanaf het brede strand waait het zand naar de duinvoet. Daar, in de zeereep, achter de eerste begroeiing, blijft het stuivende zand liggen. Zo groeit Oranjezon nog steeds een beetje.

Bron: www.zeeuwseankers.nl

Die Geschichte von Oostkapelle

Die Entstehung und  die Entwicklung von Oostkapelle ist  stark mit den ehemaligen Klöster von Rijnsburg und Middelburg verbunden, die Ländereien in und um Oostkapelle besaßen. Während des Mittelalters war Oostkapelle daher vor allem ein bedeutendes  geistliches und christliches Zentrum.  Die Kirche von heiligen St.Willebrord im Ortskern mit ihrem Kirchturm aus dem 14. Jhd. gehörte zu den fünf Hauptkirchen von Walcheren.

Wie in vielen Dörfern in Zeeland ist bis zum 20. Jahrhundert die Größe und die räumliche Situation  von Oostkapelle kaum verändert.  Im Laufe der Jahrhunderte blieb Oostkapelle ein kleines, überwiegend landwirtschaftlichen geprägtes  Dorf und grenzte an die im 17. Jahrhundert gebauten  Landsitze der Reichen und Adligen mit den dazugehörenden Gärten und Ländereien.

Um 1850 n. Chr. gab es in Oostkapelle von nicht mehr als die Dorpstraat, Molenweg  und an der Kreuzung dieser beiden Straßen die Kirche mit Kirchhof.  Die Windmühle  im Norden gelegene Windmühle  war auch schon vorhanden.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden weitere  Häuser entlang des Duinweges, was zunächst  zu einem Reihendorf führte. Durch das starke Bevölkerungswachstum nach dem 2. Weltkrieg  folgte in den 1950er Jahren  die  ersten planmäßig ausgeführte Dorferweiterung. Dies wurde die westliche Grenze zwischen Kirchenring, Dorpstraat und Duinweg mit der Torenstraat.

Obwohl die Ansätze  dafür bereits in den dreißiger Jahren zu sehen waren, wurden in den 1950er Jahren   auch die Möglichkeit zum Bauen der ersten Ferienhäuser an  der Küste von Walcheren zwischen dem Ortskern und den Dünen realisiert.

Zu Beginn der 1970er Jahre fand eine zweite Erweiterung zwischen Dorfstraße, Mühlenstraße und Brauerei-Straße (Vronesteijn) statt.  Dadurch rückte die  Dorpstraat auch ist räumlich in das Zentrum  des Dorfes.  Ab dann entwickelte sich Oostkapelle hat zu einem  ein bedeutenden Badeort mit einer umfangreichen Auswahl  an Ferienunterkünften. In der ersten Hälfte der 1970er Jahre wurde  westlich der Torenstraat gebaut und begann die Planung des Wohngebietes de Halve Maan .

Quelle: www.plaatsengids.nl

Die Geschichte Oranjezon Naturschutzgebiet

Im 13. Jhd. n. Chr. wurden die Sümpfe westlich von Vrouwenpolder eingedämmt und  aufgestaut. So entstand u.a. die Gerstepolder und die Beekhoekspolder.  Der Sand vom Strand von Domburg formten durch Wind und Stürme die ersten Dünen.  Das wuchsen durch immer mehr Sand und Büschen zu einer unberührten, wilden Dünenlandschaft heran:  so entstand im Laufe der Jahre Oranjezon.

Das Gebiet war Teil der alten Markgrafschaft von Veere und erhielt seinen seinen Namen von den ursprünglichen Besitzern, die Grafen von Nassau, später Fürsten von Oranien und nicht, wie angenommen wird, um die schöne Aussicht auf die untergehende Sonne. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Gebiet von den Bewohnern  auf unterschiedliche Weise benutzt und dadurch auch seine Spuren hinterlassen. Jetzt ist es wieder ein Naturschutzgebiet und wird  verwaltet von der Vereinigung  Het Zeeuwse Landschap.

Das Wasserschutzgebiet

Um 1850 war der Gesundheitszustand in den südwestlichen Niederlanden sehr schlecht: Pocken, Typhus und Cholera waren an der Tagesordnung. Die Bewohner nahm dann ihr Trinkwasser aus Regentonnen und Rohr-Brunnen. 1889 kaufte die Gemeinde Middelburg einen Teil das Dünengebiet zur Gewinnung von sauberem Trinkwasser. Zunächst durch Brunnen und später wurde durch Arbeiter auch  Kanäle gegraben. Das Wasser floss durch Rohre bis zum Wasserturm von Middelburg. Es konnte eine große Menge an Wasser  gespeichert und von dort weitergeleitet  werden.  1995 stoppte die Wassergewinnung , aber im Notfall könnte  Oranjezon immer noch  innerhalb von 24 Stunden sauberes Trinkwasser an ganz Walcheren liefern.

Eine dynamische und abwechslungsreiche Landschaft

Das Naturschutzgebiet Oranjezon bietet alles, was ein Naturliebhaber sich wünschen kann. Die große Variation der Landschaft bietet eine Fülle von Pflanzen- und Tierarten. Oranjezon hat den Status Naturdenkmal  und 2008 wurde der Titel der “geologische Denkmal’ verliehen.

Es ist einer der wenigen Orte an der niederländischen Küste wo man beobachte kann , wie eine Dünenlandschaft  auf natürliche Weise entsteht und sich immer wieder verändert. Vom breiten Strand wird der Sand zum Fuß der Dünen geweht. Dort bleibt der Sand hinter der ersten Vegetation liegen. Dadurch wächst und verändert sich die Dünenlandschaft bei Oranjezon immer noch.

Quelle: www.zeeuwseankers.nl